ความแตกต่างระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC PDF Print E-mail

ความแตกต่างระหว่าง Classic TOEIC และ Redesigned TOEIC
สอบ toeic

Classic TOEIC
(ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า)

Redesigned TOEIC
(ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่)

 

Section 1: Listening Comprehension
(100 ข้อ เวลาสอบ 45 นาที)

Part 1

Photographs 20 Questions
(รูปภาพ 20 ข้อ)

Photographs 10 Questions (รูปภาพ 10 ข้อ)

Part 2

Question – Response 30 Questions
(ถาม-ตอบ 30 ข้อ)

Question-Response 30 Questions (ถาม-ตอบ 30 ข้อ)

Part 3

Short Conversations 30 Questions
(บทสนทนาสั้นๆ 30 ข้อ)

Conversations 30 Questions (บทสนทนา 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)

Part 4

Short Talks 20 Questions
(บทพูดคุยสั้น ๆ 20 ข้อ)

Short Talks 30 Questions (บทพูดคุยสั้นๆ 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม)

 

Section 2: Reading Comprehension
(100 ข้อ เวลาสอบ 75 นาที)

Part 5

Incomplete Sentences 40 Questions
(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 40 ข้อ)

Incomplete Sentences 40 Questions
(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 40 ข้อ)

Part 6

Error Recognition 20 Questions
(จับผิดไวยากรณ์ 20 ข้อ)

Text Completion 12 Questions
(เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 12 ข้อ)

Part 7

Reading Comprehensive 40 Questions
(การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)

Reading Comprehensive 48 Questions
(การอ่านเพื่อจับใจความ 48 ข้อ)

Section 1: Listening Comprehension

(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 45 นาที)

1.1 Photographs (รูปภาพ)

- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 20 ข้อ

- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 10 ข้อ

1.2 Question-Response (ถามตอบ)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

1.3 Short Conversations (บทสนทนาสั้นๆ) -> Conversations (บทสนทนา)

- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า Short Conversations 1 บทสนทนาสั้นๆ ต่อ คำถาม 1 ข้อ (มีทั้งหมด 30 บทสนทนา)

- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ Conversations 1 บทสนทนา ต่อ คำถาม 3 ข้อ (มีทั้งหมด 10 บทสนทนา)

1.4 Short Talks (บทพูดคุยสั้นๆ)

- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีคำถามทั้งหมด 20 ข้อ

- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีบทพูดคุยสั้นๆ 10 บทความ ต่อคำถามทั้งหมด 30 ข้อ (1 บทพูดคุยสั้นๆ ต่อคำถาม 3 ข้อ)

 

Section 2: Reading Comprehension

(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 75 นาที)

2.1 Incomplete Sentence (เติมประโยคให้สมบูรณ์)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

2.2 Error Recognition (จับผิดไวยากรณ์) -> Text Completion (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์)

- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า Error Recognition มีทั้งหมด 20 ข้อ

- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ Text Completion มีทั้งหมด 4 บทความ แต่ละบทความมี 3 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 12 ข้อ

2.3 Reading Comprehension (ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน)

- ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 40 ข้อ

- ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 48 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

2.3.1 Single Passages มี 7-10 บทความ แต่ละบทความจะมี 2-5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 28 ข้อ

2.3.2 Double Passagesมีบทความโต้ตอบกัน 4 คู่บทความ โดยแต่ละคู่มี 5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 20 ข้อ

 

 
Home TOEIC Redesigned TOEIC