ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ PDF Print E-mail

ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่
สอบ toeic

ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

แบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มีทั้งหมด 200 ข้อ โดยใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่

Section 1: Listening Comprehension (ส่วนของการฟัง)

Part I: Photographs 10 Questions

(รูปภาพ 10 ข้อ)

Part II: Question – Response 30 Questions

(ถาม-ตอบ 30 ข้อ)

Part III: Conversations 30 Questions (10 Conversations; 3 Questions each)

(บทสนทนา 30 ข้อ)

Part IV: Short Talks 30 Questions (10 Talks; 3 Questions each)

(บทพูดคุยสั้น ๆ 30 ข้อ)

Section 2: Reading Comprehension (ส่วนของการอ่าน)

Part V: Incomplete Sentences 40 Questions

(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 40 ข้อ)

Part VI: Text Completion 12 Questions (4 Reading Sets; 3 Questions each)

(เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 20 ข้อ)

Part VII: Reading Comprehensive 48 Questions (Single Passages: 28 Questions, Double Passages 20 Questions)

(การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)
 
Home TOEIC ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่