โครงสร้างข้อสอบ TOEFL iBT PDF Print E-mail

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL iBT

ข้อสอบ TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ในปัจจุบัน จะอยู่ในรูปแบบ internet-based test หรือ TOEFL iBT™ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ Reading, Listening, Speaking และ Writing ซึ่งมีเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมงครึ่ง โดยข้อสอบทั้งหมดจะทำการสอบผ่านระบบออนไลน์
ข้อสอบ TOEFL iBT นั้นจะทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบทั้ง 4 ทักษะ โดยจะให้ผู้สอบแสดงทักษะต่างๆออกมาพร้อมกัน เช่น

  • อ่าน ฟัง แล้วพูด เพื่อตอบคำถาม
  • ฟัง แล้วพูดเพื่อตอบคำถาม
  • อ่าน ฟัง แล้วเขียนเพื่อตอบคำถาม

รูปแบบข้อสอบ TOEFL แบบ iBT

หมวด
ลักษณะการสอบ
เวลาสอบ
(นาที)
คำถามทั้งหมด
(คะแนนดิบ)
อัตราคะแนน
Reading
(ทดสอบทักษะการอ่าน)
3-5 passages, 12-14 questions each
 
60-100
 
36-70
 
0-30
Listening
(ทดสอบทักษะการฟัง)
4-6 lectures, 6 questions each
2-3 conversations, 5 questions each
 
60-90
 
34-51
 
0-30

BREAK 10 นาที

Speaking
(ทดสอบทักษะการพูด)
6 tasks: 2 independent and 4 integrated
20
0-4
0-30
Writing
(ทดสอบทักษะการเขียน)
1 integrated task
1 independent task
20
 
0-5
 
0-30
30
รวม
0-120
 
Home TOEFL ข้อสอบ TOEFL iBT