คุณสอบ TOEIC ได้คะแนนเท่าไร?

คุณสอบ TOEIC ได้คะแนนเท่าไร?
น้อยกว่า 500
203  44.3%
500-650
107  23.4%
650-800
84  18.3%
800-900
34  7.4%
900 ขึ้นไป
30  6.6%

Number of Voters  :  458
First Vote  :  Tuesday, 26 October 2010 16:15
Last Vote  :  Sunday, 09 September 2018 13:23
Home คุณสอบ TOEIC ได้คะแนนเท่าไร?