วิธีการสมัครสอบ IELTS PDF Print E-mail

วิธีการสมัครสอบ IELTS

1. ศูนย์สอบ IELTSในประเทศไทย

1.1 IDP Education Australia

1.2 British Council

2. การสมัครสอบ

สมัครได้โดยตรงได้ที่ศูนย์สอบ IELTS ทุกแห่ง และควรสมัครสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

3. ค่าสมัครสอบ IELTS

ค่าสมัครสอบ 5,900 บาท (ศูนย์สอบบางแห่ง ราคาอาจอยู่ที่ 6,500 บาท)

4. หลักฐานการสมัครสอบ

1. ใบสมัครสอบ (กรอกด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่)
2. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา ที่ยังไม่หมดอายุจนกระทั่งวันสอบ
    หมายเหตุ: สำหรับผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนแทนสำเนาเอกสารข้างต้นได้
3. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ไม่สวมแว่นตา
4. สำเนาผลสอบเก่า (สำหรับผู้ที่เคยสอบแล้ว)

5. สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ

- ดินสอ 2B
- ยางลบ
- ปากกา
- บัตรประชาชนตัวจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ฉบับเดียวกับที่ใช้เป็นเอกสารในการสมัครสอบ)
- ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครสอบ IELTS

6. การประกาศผลสอบ

  6.1 IDP Education Australia
ผลสอบจะออกภายใน 1 สัปดาห์หลังสอบ ซึ่งสามารถมารับใบรายงานผลสอบได้ด้วยตนเองที่สำนักงาน IDP หรือจะแจ้งให้ส่งผลให้ทางไปรษณีย์ ตามกฎระเบียบแล้ว ใบรายงานผลสอบมีผลใช้ได้เป็นเวลา 2 ปี ไม่สามารถแจ้งผลสอบทางโทรศัพท์ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
  6.2 British Council
ผู้สอบสามารถรับผลการสอบได้ที่ British Council วันพฤหัส (หรือ 5 วันทำงานหลังการสอบ) ตั้งแต่เวลา 13.00 - 19.00 น. ทาง British Council จะเริ่มจัดการส่งผลสอบที่เหลือให้ผู้สอบทางไปรษณีย์ (โปรดเผื่อเวลา จัดส่งทาง ไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ ประมาณ 3 วัน) หากท่านไม่มารับผลสอบภายในวันอาทิตย์ ทาง British Council จะไม่ทำการแจ้งผลการสอบทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

7. การสอบครั้งต่อไป

การสอบ IELTS ครั้งต่อไปต้องเว้นระยะการสอบ 90 วัน

8. อายุผลสอบ IELTS

ผลสอบ IELTS สามารถใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี
 
Home IELTS วิธีการสมัครสอบ IELTS