ความแตกต่างระหว่างข้อสอบ IELTS แบบ General Training และ Academic PDF Print E-mail

ข้อสอบ IELTS แบบ General Training และ Academic

ข้อสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 แบบ สำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อนำผลไปสมัครเรียนต่อ และ สำหรับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการทดสอบทั้งสองแบบจะได้รับข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบการฟังและ การพูดฉบับเดียวกัน ส่วนการทดสอบการเขียนและการอ่านจะใช้ข้อสอบคนละแบบ ซึ่งแยกตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการทดสอบ ข้อสอบทั้งสองแบบ คือ

1. แบบข้อสอบเพื่อการศึกษาต่อ (Academic Format: Institutions of Higher and Further Education)

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในทุก ๆ สาขา ทั้งในระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมในการอบรมหรือศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

2. แบบข้อสอบเพื่อการฝึกอบรม (General Training Format: for School, Work or Migration)

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เช่น ระดับมัธยมศึกษา และสำหรับผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐาน หรือ ทำงานในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อสอบจะวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเท่านั้น และจะไม่ซับซ้อนเหมือนกับแบบข้อสอบเพื่อการศึกษาต่อ (Academic Format)

ความแตกต่างระหว่างข้อสอบ IELTS แบบ General Training และ Academic

ผู้สอบทุกคนจะได้ข้อสอบการฟังและการพูด (Listening and Speaking) เหมือนกัน แต่จะได้ข้อสอบการอ่านและการเขียน (Reading and Writing) ต่างกัน ดังรูปด้านล่าง

ข้อสอบ IELTS ทั้ง 2 แบบ 

 
Home IELTS ความแตกต่างระหว่างข้อสอบ IELTS แบบ General Training และ Academic